ส่วนหัว
Untitled Document
Untitled Document
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของตำบล
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือบริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลน่ารู้
แผนที่ อบต.สันทราย
วัดในตำบลสันทราย
หมู่บ้าน
1. บ้านห้วยส้าน
2. บ้านหนองปิด
3. บ้านสันผักฮี้
4. บ้านท่ามะเกี๋ยง
5. บ้านสันปง
6. บ้านขามสุ่ม
7. บ้านสันทราย
8. บ้านศรีค้ำ
9. บ้านต้นโชค
10. บ้านหนองครก
11. บ้านสันฮกฟ้า
11. บ้านแม่ปาคี
11. บ้านโป่งเย็น
11. บ้านผาแดง
15. บ้านท่ามะเกี๋ยงเหนือ
เพื่อนบ้านของเรา
สำนักงานท้องถิ่นพร้าว
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
หน่วยกู้ภัยพร้าววังหิน
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
อบต. แม่แวน
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
โรงเรียนบ้านแม่ปาคี
โรงเรียนบ้านขุนแจ๋
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ website sansaiphrao.go.th......ท่องดินแดนแห่งพระธาตุ ชมธรรมชาติที่งามหรู น้ำตกสวยห้วยป่าพลู เชิญเที่ยวดูถ้ำผาแดง แวะพักแหล่งน้ำพุร้อน
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายหลัก หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๕ ตำบลสันทราย
ประกาศการประมูลจ้างงานก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์
เอกสารประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านศรีค้ำ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์
เอกสารประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านขามสุ่่ม หมู่ที่ ๖ โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ณ บ้านโป่งเย็น หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสันทรายฯ<
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง อบต.สันทราย งบประมาณปี ๒๕๕๙
ประกาศแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล ตามประกาศของ อบต.สันทราย
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล ชนาด ๑ ตัน ฯ จำนวน ๑ คัน
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปิด หมู่ที่ 2 ตำบลสันทราย
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกห้วยป่ากล้วย บ้านแม่ปาคี หมู่ที่ 12 ตำบลสันทราย
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อส่งก๊าซ บ้านสันฮกฟ้า หมู่ที่ 11 ตำบลสันทราย
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเส้นทางสัญจรกิ่วต่ำ บ้านท่ามะเกี๋ยง หมู่ที่ 4 ตำบลสันทราย
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยส้าน หมู่ที่ 1 ตำบลสันทราย
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ณ บ้านผาแดง (หย่อมหนองผา) หมู่ที่ 14 ตำบลสันทราย (ครั้งที่ 3)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 12 บ้านแม่ปาคี ตำบลสันทราย (ครั้งที่ 2)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลสันทราย จำนวน 2 โครงการ บ้านโป่งเย็น หมู่ที่ 13 บ้านผาแดง หมู่ที่ 14
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนพร้อมเสริมผิวลูกรัง ขยายถนนพร้อมเสริมผิวลูกรัง ก่อสร้างถนนลูกรัง ในตำบลสันทราย จำนวน 7 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ ๖, ๗, ๘ ตำบลสันทราย
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) ณ บ้านหนองปิด หมู่ที่ ๒ ตำบลสันทราย (ครั้งที่ ๔)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) ณ บ้านหนองปิด หมู่ที่ ๒ ตำบลสันทราย (ครั้งที่ ๓)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) ณ บ้านหนองปิด หมู่ที่ ๒ ตำบลสันทราย (ครั้งที่ ๒)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสันทรายพัฒนา ฯลฯ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสันทรายพัฒนา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) ณ บ้านหนองปิด หมู่ที่ ๒ ตำบลสันทราย
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งเย็น หมู่ที่ 13 ตำบลสันทราย
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่ามะเกี๋ยง หมู่ที่ 4 ตำบลสันทราย
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอลกลางแจ้งแบบมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ประจำสนาม ณ บ้านสันปง หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย
ประกาศยกเลิกการสอบราคาการซื้อวัสดุพร้อมติดตั้ง เพื่อก่อสร้างสนามฟุตซอลกลางแจ้งแบบมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ บ้านสันปง หมู่ที่ ๕ ตำบลสันทราย
อ่านข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
น้ำพุร้อนหนองครก ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 10 บ้านหนองครก ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นน้ำพุร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมกันเป็นจำนวนมากในช่วงฤดูหนาว มีห้องอาบน้ำแร่ไว้บริการ มีศาลาพักร้อน เป็นสถานที่พักผ่อนของนักท่องเที่ยว ทั่วไป
พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี ตั้งอยู่ ณ วัดสันปง หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญให้พุทธศาสนิกชน ได้กราบไหว้บูชา ทุกปีในเดือนเมษายน จะมีงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ
น้ำตกห้วยป่าพลู ตั้่งอยู่ที่หมู่ที่ 11 บ้านสันฮกฟ้า ตำบลสันทราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมบรรยากาศ ที่สวยงานของน้ำตกที่ไหลตกลงมาตามชั้นของโขดหิน เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
สวนดอกเบ็ญจมาศ เป็นสวนดอกไม้ของกลุ่มเกษตรปลูกดอกไม้ นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชม ซื้อหาดอกไม้ที่มาจากแหล่งผลิต และสามารถ เรียนรู้กระบวนการปลูกและทำเป็นวิสาหกิจชุมชน เป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงได้อีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 - 7 บ้านขามสุ่ม - บ้านสันทราย
พระธาตุดอยนางแล เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่ตำบลสันทราย เป็นที่สักการะบูชาของประชาชนอำเภอพร้าว ตั้งอยู่บนยอดเขาดอยนางแล หมู่ที่ 5 บ้านสันปง ทุึกปีในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน จะมีพิธีสรงน้ำพระธาตุ
 
ผ้าทอตำบลสันทราย เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมจากประชาชนผู้สวมใส่ ราคาไม่แพง ติดต่อขอสั่งซื้อได้....
แบบคำขอใช้สิทธิ์ฯ และเงื่อนใขสำหรับรถยนต์ใหม่คนแรกตามนโยบายรัฐบาลtargetนายอำเภอพร้าว
หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนรถยนต์คันแรก
Untitled Document
 
คณะผู้บริหาร
นายเสถียร ตันจะริรักษ์
นายก อบต.สันทราย
 
มุมอาเซียน
 
หน่วยงาน
 
สื่อมวลชน
 
 
 
kasetcity.com
 
 
Untitled Document
 
พัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
155 หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 123-039,
ติดต่อ อบต.สันทราย