หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน   ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
วิสัยทัศน์ อบต.สันทราย "รักษาทรัพยากรไว้ให้ลูกหลาน สวัสดิการยั่งยืน พลิกฟื้นวัฒนธรรม นำการศึกษา เกษตรกรรมก้าวหน้า ชาวประชาสามัคคี รู้เท่าทันเทคโนโลยี สุขภาพดีบนวิถีพอเพียง"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
ข้อมูลการปฏิบัติงาน
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยว ตำบลสันทราย
สินค้าท้องถิ่น ตำบลสันทราย
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์สำคัญ
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
 
นายเกรียงไกร อินทิสอน
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นางชญาณี วงศ์ทันใจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นางสาวเยาวลักษณ์ อภิสิทธิ์อมร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข
นางชญาณี วงศ์ทันใจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
นางสาวจุฑามาศ โสวาดวงค์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายศุภกฤต อพันลิขิต
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
นางจำเนียร แก้วเขียว
นักจัดการงานทั่วไป
 
นางสาวรัตนา ต๊ะแสง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวแสงเดือน สุนันท์
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายนิคม บุญตันหล้า
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
นางสาวปวีณา ตาสุภา
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายจันทร์พล จันทร์จรมานิตย์
พนักงานขับรถยนต์
นายเมืองมล บุญตันหล้า
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
 
นายนคร ปันติบุ่ง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายภาณุพงศ์ ใบเขียว
พนักงานขับรถยนต์
นางบุญจอง ศรีจอมคำ
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
เบอร์โทรศัพท์ 053-123039 , 053-123042 โทรสาร. 053-123039 ต่อ 21
Copyrights © 2018 www.sansaiphrao.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand