หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน   ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
วิสัยทัศน์ อบต.สันทราย "รักษาทรัพยากรไว้ให้ลูกหลาน สวัสดิการยั่งยืน พลิกฟื้นวัฒนธรรม นำการศึกษา เกษตรกรรมก้าวหน้า ชาวประชาสามัคคี รู้เท่าทันเทคโนโลยี สุขภาพดีบนวิถีพอเพียง"
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
ข้อมูลการปฏิบัติงาน
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยว ตำบลสันทราย
สินค้าท้องถิ่น ตำบลสันทราย
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์สำคัญ

เว็บลิงค์สำคัญ
กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
 
นางสาวเกวลี วัฒนกิจ
ครู คศ.1 รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
นางฉวีวรรณ ปัญโญ
นักวิชาการศึกษา
 
นางสาวสุมณฑา เหม็งทะเหล็ก
ครู คศ.2
นางสาวเกวลี วัฒนกิจ
ครู คศ.1

นางอ้อยใจ แดงมูล
ครู คศ.1
 
นางกัญญา ตาลดี
ครู คศ.1

นางสุคำ วิชัยรัตน์
ครู คศ.1

นางรำพึง หน่อนำ
ครู คศ.1
 
นางสาวสายพิน อามาตมนตรี
ครู คศ.2

นางนิตยา ปาหลวง
ครู คศ.1

นางผ่องใส กุณาปัน
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางอังสนา ประกิจ
ผู้ดูแลเด็ก
นางปราณี แสนใจ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวลำดวล วงศ์แปง
ผู้ดูแลเด็ก
 
ว่าที่รต.หญิงวรัญญา สิทธิธรรมใจ
บุคลากรสนับสนุนการสอน
นางรุ่งนภา บุญมา
ผู้ดูแลเด็ก
นางอุทัยวรรณ จินะใจ
ผู้ดูแลเด็ก
 
 
นายวุฒิพงค์ นรินทร์
นักการภารโรง
นางวงค์เดือน กิติวงค์
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เลขที่ 155 หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
เบอร์โทรศัพท์ 053-123039 , 053-123042 โทรสาร. 053-123039 ต่อ 21
Copyrights © 2018 www.sansaiphrao.go.th All Rights Reserved.


ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com รับทำเว็บไซต์เทศบาลและอบต. โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand