ส่วนหัว
Untitled Document
Untitled Document
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของตำบล
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือบริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การชำระภาษี
ข้อมูลน่ารู้
แผนที่ อบต.สันทราย
วัดในตำบลสันทราย
หมู่บ้าน
1. บ้านห้วยส้าน
2. บ้านหนองปิด
3. บ้านสันผักฮี้
4. บ้านท่ามะเกี๋ยง
5. บ้านสันปง
6. บ้านขามสุ่ม
7. บ้านสันทราย
8. บ้านศรีค้ำ
9. บ้านต้นโชค
10. บ้านหนองครก
11. บ้านสันฮกฟ้า
11. บ้านแม่ปาคี
11. บ้านโป่งเย็น
11. บ้านผาแดง
15. บ้านท่ามะเกี๋ยงเหนือ
เพื่อนบ้านของเรา
สำนักงานท้องถิ่นพร้าว
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
หน่วยกู้ภัยพร้าววังหิน
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
อบต. แม่แวน
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
โรงเรียนบ้านแม่ปาคี
โรงเรียนบ้านขุนแจ๋
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต. สันทราย
 
 

นางเสาวนีย์ อุดด้วง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
         ว่าที่ ร.ต.หญิง วรัญญา สิทธิธรรมใจ
บุคลากรสนับสนุนการสอน
         นางฉวีวรรณ ปัญโญ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสุมณฑา เหม็งทะเหล็ก
ครู คศ. ๑
นางสุคำ วิชัยรัตน์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรำพึง หน่อนำ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสายพิณ อมาตย์มนตรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางปราณี แสนใจ
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางสาวลำดวล วงศ์แปง
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางผ่องใส กุณาปัน
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางนิตยา ปาหลวง
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นางสาวรุ่งนภา บุญมา
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
นายสมบูรณ์ สัจจัง
นักการภารโรง
 
 
 
 
Untitled Document
 
พัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
155 หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 123-039,
ติดต่อ อบต.สันทราย