ส่วนหัว
Untitled Document
Untitled Document
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของตำบล
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือบริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การชำระภาษี
ข้อมูลน่ารู้
แผนที่ อบต.สันทราย
วัดในตำบลสันทราย
หมู่บ้าน
1. บ้านห้วยส้าน
2. บ้านหนองปิด
3. บ้านสันผักฮี้
4. บ้านท่ามะเกี๋ยง
5. บ้านสันปง
6. บ้านขามสุ่ม
7. บ้านสันทราย
8. บ้านศรีค้ำ
9. บ้านต้นโชค
10. บ้านหนองครก
11. บ้านสันฮกฟ้า
11. บ้านแม่ปาคี
11. บ้านโป่งเย็น
11. บ้านผาแดง
15. บ้านท่ามะเกี๋ยงเหนือ
เพื่อนบ้านของเรา
สำนักงานท้องถิ่นพร้าว
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
หน่วยกู้ภัยพร้าววังหิน
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
อบต. แม่แวน
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
โรงเรียนบ้านแม่ปาคี
โรงเรียนบ้านขุนแจ๋
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตบ้านโป่งเย็น หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสันทราย อ่านรายละเอียดประกาศ
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลางโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตบ้านโป่งเย็น หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสันทราย อ่านรายละเอียดประกาศ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างคอนครีตเสริมเหล็ก เข้าป่าช้า หมู่ที่ ๖ ตำบลสันทราย อ่านรายละเอียดประกาศ
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าป่าช้า หมู่ที่ ๖ ตำบลสันทราย อ่านรายละเอียดประกาศ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างคอนครีตเสริมเหล็ก สายกิ๋วนก ห้วยส้าน ตำบลสันทราย อ่านรายละเอียดประกาศ
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกิ๋วนก ห้วยส้าน ตำบลสันทราย อ่านรายละเอียดประกาศ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างคอนครีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าบ้านปางเบาะ (แม่ปาคี) หมู่ที่ 12 ตำบลสันทราย อ่านรายละเอียดประกาศ
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าบ้านปางเบาะ (แม่ปาคี) หมู่ที่ 12 ตำบลสันทราย อ่านรายละเอียดประกาศ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างคอนครีตเสริมเหล็ก ทางเข้าป่าช้า บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลสันทราย อ่านรายละเอียดประกาศ
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าป่าช้า บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลสันทราย อ่านรายละเอียดประกาศ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างคอนครีตเสริมเหล็ก ซอยดาบรงค์, ซอยบ้านลุงวุฒิ บ้านหนองปิด หมู่ที่ ๒ ตำบลสันทราย อ่านรายละเอียดประกาศ
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดาบรงค์, ซอยบ้านลุงวุฒิ บ้านหนองปิด หมู่ที่ ๒ ตำบลสันทราย อ่านรายละเอียดประกาศ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างคอนครีตเสริมเหล็ก ซอยหางบ้าน บ้านสันผักฮี้ หมู่ที่ ๓ ตำบลสันทราย อ่านรายละเอียดประกาศ
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหางบ้าน บ้านสันผักฮี้ หมู่ที่ ๓ ตำบลสันทราย อ่านรายละเอียดประกาศ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างคอนครีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงวัน บ้านหนองครก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสันทราย อ่านรายละเอียดประกาศ
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงวัน บ้านหนองครก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสันทราย อ่านรายละเอียดประกาศ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้าน บ้านสันปง หมู่ที่ ๕ ตำบลสันทราย อ่านรายละเอียดประกาศ
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้าน บ้านสันปง หมู่ที่ ๕ ตำบลสันทราย อ่านรายละเอียดประกาศ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการขุดลอกลำเหมืองกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖,๘,๙ สายน้ำฮ่องห้า ตำบลสันทราย อ่านรายละเอียดประกาศ
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลางโครงการขุดลอกลำเหมืองกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖,๘,๙ สายน้ำฮ่องห้า ตำบลสันทราย อ่านรายละเอียดประกาศ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคและบริโภค บ้านท่ามะเกี๋ยงเหนือ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสันทราย อ่านรายละเอียดประกาศ
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคและบริโภค บ้านท่ามะเกี๋ยงเหนือ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสันทราย อ่านรายละเอียดประกาศ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงผิวจราจรโอเวอร์เลย์ บ้านต้นโชค หมู่ที่ ๙ ตำบลสันทราย เชื่อมเวียง อ.พร้าว จ. เชียงใหม่ อ่านรายละเอียดประกาศ
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรโอเวอร์เลย์ บ้านต้นโชค หมู่ที่ ๙ ตำบลสันทราย เชื่อมเวียง อ.พร้าว จ. เชียงใหม่ อ่านรายละเอียดประกาศ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายหลัก หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๕ ตำบลสันทราย อ่านรายละเอียดประกาศ
ประกาศการประมูลจ้างงานก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ อ่านรายละเอียดประกาศ
เอกสารประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านขามสุ่่ม หมู่ที่ ๖ โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ อ่านรายละเอียดประกาศ
เอกสารประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านศรีค้ำ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ อ่านรายละเอียดประกาศ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ณ บ้านโป่งเย็น หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสันทรายฯ อ่านรายละเอียดประกาศ
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง อบต.สันทราย งบประมาณปี ๒๕๕๙ อ่านรายละเอียดประกาศ
ประกาศแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล ตามประกาศของ อบต.สันทราย อ่านรายละเอียดประกาศ
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล ชนาด ๑ ตัน ฯ จำนวน ๑ คัน อ่านรายละเอียดประกาศ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปิด หมู่ที่ 2 ตำบลสันทราย อ่านรายละเอียดประกาศ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเหมาขุดลอกห้วยป่ากล้วย บ้านแม่ปาคี หมู่ที่ 12 ตำบลสันทราย อ่านรายละเอียดประกาศ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อส่งก๊าซ บ้านสันฮกฟ้า หมู่ที่ 11 ตำบลสันทราย อ่านรายละเอียดประกาศ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเส้นทางสัญจรกิ่วต่ำ บ้านท่ามะเกี๋ยง หมู่ที่ 4 ตำบลสันทราย อ่านรายละเอียดประกาศ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยส้าน หมู่ที่ 1 ตำบลสันทราย อ่านรายละเอียดประกาศ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ณ บ้านผาแดง (หย่อมหนองผา) หมู่ที่ 14 ตำบลสันทราย (ครั้งที่ 3) อ่านรายละเอียดประกาศ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 12 บ้านแม่ปาคี ตำบลสันทราย (ครั้งที่ 2) อ่านรายละเอียดประกาศ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลสันทราย จำนวน 2 โครงการ บ้านโป่งเย็น หมู่ที่ 13 บ้านผาแดง หมู่ที่ 14 อ่านรายละเอียดประกาศ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ ๖, ๗, ๘ ตำบลสันทราย อ่านรายละเอียดประกาศ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) ณ บ้านหนองปิด หมู่ที่ ๒ ตำบลสันทราย (ครั้งที่ ๔) อ่านรายละเอียดประกาศ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) ณ บ้านหนองปิด หมู่ที่ ๒ ตำบลสันทราย (ครั้งที่ ๓) อ่านรายละเอียดประกาศ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๒) ณ บ้านหนองปิด หมู่ที่ ๒ ตำบลสันทราย (ครั้งที่ ๒) อ่านรายละเอียดประกาศ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสันทรายพัฒนา ฯลฯ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒) อ่านรายละเอียดประกาศ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่ามะเกี๋ยง หมู่ที่ 4 ตำบลสันทราย อ่านรายละเอียดประกาศ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอลกลางแจ้งแบบมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ประจำสนาม ณ บ้านสันปง หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย อ่านรายละเอียดประกาศ
ประกาศยกเลิกการสอบราคาการซื้อวัสดุพร้อมติดตั้ง เพื่อก่อสร้างสนามฟุตซอลกลางแจ้งแบบมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ บ้านสันปง หมู่ที่ ๕ ตำบลสันทราย อ่านรายละเอียดประกาศ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนน หมู่ที่ 15 ตำบลสันทราย ตำบลสันทราย อ่านรายละเอียดประกาศ
ประกาศสอบราคาการซื้อวัสดุพร้อมติดตั้ง เพื่อก่อสร้างสนามฟุตซอลกลางแจ้งแบบมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ บ้านสันปง หมู่ที่ ๕ ตำบลสันทราย อ่านรายละเอียดประกาศ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสันผักฮี้ หมู่ที่ ๓ ตำบลสันทราย อ่านรายละเอียดประกาศ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ อ่านรายละเอียดประกาศ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๔ โครงการ คือ สายบ้านป่าแขม บ้านขามสุ่ม หมู่ที่ ๖, สายประชาอุทิศบ้านสันทราย หมู่ที่ ๗ , ซอยเข้าปางเบาะ บ้านแม่ปาคี หมู่ที่ ๑๒ และบ้านผาแดง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ อ่านรายละเอียดประกาศ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครูภัณฑ์สำนักงาน อ่านรายละเอียดประกาศ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าป่าช้า บ้านสันปง หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ อ่านรายละเอียดประกาศ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามสุ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ อ่านรายละเอียดประกาศ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาแดง (หย่อมบ้านล่อม) หมู่ที่ 14 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ อ่านรายละเอียดประกาศ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่ามะเกี๋ยงเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ อ่านรายละเอียดประกาศ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ อ่านรายละเอียดประกาศ
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2554 อ่านรายละเอียดประกาศ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน บ้านสันปง หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย (แก้ไขใหม่) อ่านรายละเอียดประกาศ
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน บ้านสันปง หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในตำบลสันทราย , โรงเรียนอนุบาลสันทรายพัฒนา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในตำบลสันทราย
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน บ้านสันปง หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย
อ่านรายละเอียดเอกสารประกอบประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน บ้านสันปง หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย
 
 
 
 
Untitled Document
 
พัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
155 หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 123-039,
ติดต่อ อบต.สันทราย