ส่วนหัว
Untitled Document
Untitled Document
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของตำบล
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือบริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การชำระภาษี
ข้อมูลน่ารู้
แผนที่ อบต.สันทราย
วัดในตำบลสันทราย
หมู่บ้าน
1. บ้านห้วยส้าน
2. บ้านหนองปิด
3. บ้านสันผักฮี้
4. บ้านท่ามะเกี๋ยง
5. บ้านสันปง
6. บ้านขามสุ่ม
7. บ้านสันทราย
8. บ้านศรีค้ำ
9. บ้านต้นโชค
10. บ้านหนองครก
11. บ้านสันฮกฟ้า
11. บ้านแม่ปาคี
11. บ้านโป่งเย็น
11. บ้านผาแดง
15. บ้านท่ามะเกี๋ยงเหนือ
เพื่อนบ้านของเรา
สำนักงานท้องถิ่นพร้าว
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
หน่วยกู้ภัยพร้าววังหิน
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
อบต. แม่แวน
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
โรงเรียนบ้านแม่ปาคี
โรงเรียนบ้านขุนแจ๋
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
 
ที่ เรื่อง
23 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ แบบ ผด. 3 งวดที่ ๒
22 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ แบบ ผด. 3 งวดที่ ๑
21 ประกาศแสดงสำเนาผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (งวดที่ ๒)
20 ประกาศแสดงสำเนาผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (งวดที่ ๑)
19 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2557
18 รายละเอียดแผนการจัดหาพัสดุ (ผด. 2) ปี 2557
17 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด. 1) ปี 2557
16 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด. 1) ปี 2555
15 แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ปี 2555
14 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2554
13 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2553
12 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2553
11 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ แบบ ผด. 3 งวดที่ 1 ปี 2553
10 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ ผด. 6 ปี 2553
9 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ ผด, 5 ปี 2553
8 แผนการจัดหาพัสดุ แบบ ผด, 2 ปี 2553
7 แผนการจัดหาพัสดุ แบบ ผด, 1 ปี 2553
6 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ แบบ ผด. 3 งวดที่ 3 ปี 2552
5 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2552 ครั้งที่ 2
4 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2552 ครั้งที่ 1
3 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ แบบ ผด. 3 งวดที่ 2 ปี 2552
2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ แบบ ผด. 3 งวดที่ 1 ปี 2552
1 แผนการจัดหารพัสดุ แบบ ผด. 2 ปี 2552
 
 
 
Untitled Document
 
พัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
155 หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 123-039,
ติดต่อ อบต.สันทราย