ส่วนหัว
Untitled Document
Untitled Document
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของตำบล
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือบริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การชำระภาษี
ข้อมูลน่ารู้
แผนที่ อบต.สันทราย
วัดในตำบลสันทราย
หมู่บ้าน
1. บ้านห้วยส้าน
2. บ้านหนองปิด
3. บ้านสันผักฮี้
4. บ้านท่ามะเกี๋ยง
5. บ้านสันปง
6. บ้านขามสุ่ม
7. บ้านสันทราย
8. บ้านศรีค้ำ
9. บ้านต้นโชค
10. บ้านหนองครก
11. บ้านสันฮกฟ้า
11. บ้านแม่ปาคี
11. บ้านโป่งเย็น
11. บ้านผาแดง
15. บ้านท่ามะเกี๋ยงเหนือ
เพื่อนบ้านของเรา
สำนักงานท้องถิ่นพร้าว
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
หน่วยกู้ภัยพร้าววังหิน
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
อบต. แม่แวน
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
โรงเรียนบ้านแม่ปาคี
โรงเรียนบ้านขุนแจ๋
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
ที่ เรื่อง
33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก ณ บ้านสันปง (ซอย10) หมู่ที่ 5 ต.สันทราย อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านขามสุ่มป่า (ซอยเข้าป่าช้า) หมู่ที่ 6 ต.สันทราย อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
33 โครงการก่อสร้างฝาปิดรางส่งน้ำ สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลสันทราย อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
32 โครงการก่อสร้างฝาปิดรางส่งน้ำ สายบ้านแพะ หมู่ที่ 4 ตำบลสันทราย อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
31 โครงการก่อสร้างฝาปิดรางส่งน้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลสันทราย อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านขามสุ่ม หมู่ที่ ๖ เชื่อม บ้านสันทราย หมู่ที่ ๗ ตำบลสันทราย อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
28 บัญชีประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการเมรุเผาศพ หมู่ที่ ๓ ตำบลสันทราย เชื่อมเวียง อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
27 ตารางแสดงวงเงินราคาค่าก่อสร้างโครงการเมรุเผาศพ หมู่ที่ ๓ ตำบลสันทราย เชื่อมเวียง อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
26 บัญชีประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการเมรุเผาศพ หมู่ที่ ๓ ตำบลสันทราย เชื่อมเวียง อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
25 บัญชีประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการเมรุเผาศพ หมู่ที่ ๓ ตำบลสันทราย เชื่อมเวียง อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
24 สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการเมรุเผาศพ หมู่ที่ ๓ ตำบลสันทราย เชื่อมเวียง อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
23 สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลางโครงการเมรุเผาศพ หมู่ที่ ๓ ตำบลสันทราย เชื่อมเวียง อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
22 บัญชีประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ บ้านโป่งเย็น หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสันทราย เชื่อมเวียง อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
21 ประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ บ้านโป่งเย็น หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสันทราย เชื่อมเวียง อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
20 ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ บ้านโป่งเย็น หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสันทราย เชื่อมเวียง อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
19 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ บ้านโป่งเย็น หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสันทราย เชื่อมเวียง อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
18 < ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อท่อส่งน้ำและถังกรองน้ำพร้อมติดตั้ง บ้านสันฮกฟ้า (หย่อมบ้านห้วยป่าไร่) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสันทราย เชื่อมเวียง อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
17 ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อถังกรองน้ำพร้อมติดตั้ง บ้านผาแดง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสันทราย เชื่อมเวียง อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
16 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงผิวจราจรโอเวอร์เลย์ บ้านต้นโชค หมู่ที่ ๙ ตำบลสันทราย เชื่อมเวียง อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
15 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรโอเวอร์เลย์ บ้านต้นโชค หมู่ที่ ๙ ตำบลสันทราย เชื่อมเวียง อ.พร้าว จ. เชียงใหม่
14 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคและบริโภค บ้านท่ามะเกี๋ยงเหนือ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสันทราย
13 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคและบริโภค บ้านท่ามะเกี๋ยงเหนือ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสันทราย
12 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการขุดลอกลำเหมืองกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖,๘,๙ สายน้ำฮ่องห้า ตำบลสันทราย
11 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลางโครงการขุดลอกลำเหมืองกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖,๘,๙ สายน้ำฮ่องห้า ตำบลสันทราย
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้าน บ้านสันปง หมู่ที่ ๕ ตำบลสันทราย
9 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้าน บ้านสันปง หมู่ที่ ๕ ตำบลสันทราย
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างคอนครีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงวัน บ้านหนองครก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสันทราย
7 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงวัน บ้านหนองครก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสันทราย
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างคอนครีตเสริมเหล็ก ซอยหางบ้าน บ้านสันผักฮี้ หมู่ที่ ๓ ตำบลสันทราย
5 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหางบ้าน บ้านสันผักฮี้ หมู่ที่ ๓ ตำบลสันทราย
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างคอนครีตเสริมเหล็ก ซอยดาบรงค์, ซอยบ้านลุงวุฒิ บ้านหนองปิด หมู่ที่ ๒ ตำบลสันทราย
3 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดาบรงค์, ซอยบ้านลุงวุฒิ บ้านหนองปิด หมู่ที่ ๒ ตำบลสันทราย
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างคอนครีตเสริมเหล็ก ทางเข้าป่าช้า บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลสันทราย
1 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าป่าช้า บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลสันทราย
 
 
 
Untitled Document
 
พัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
155 หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 123-039,
ติดต่อ อบต.สันทราย