ส่วนหัว
Untitled Document
Untitled Document
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของตำบล
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือบริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การชำระภาษี
ข้อมูลน่ารู้
แผนที่ อบต.สันทราย
วัดในตำบลสันทราย
หมู่บ้าน
1. บ้านห้วยส้าน
2. บ้านหนองปิด
3. บ้านสันผักฮี้
4. บ้านท่ามะเกี๋ยง
5. บ้านสันปง
6. บ้านขามสุ่ม
7. บ้านสันทราย
8. บ้านศรีค้ำ
9. บ้านต้นโชค
10. บ้านหนองครก
11. บ้านสันฮกฟ้า
11. บ้านแม่ปาคี
11. บ้านโป่งเย็น
11. บ้านผาแดง
15. บ้านท่ามะเกี๋ยงเหนือ
เพื่อนบ้านของเรา
สำนักงานท้องถิ่นพร้าว
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
หน่วยกู้ภัยพร้าววังหิน
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
อบต. แม่แวน
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
โรงเรียนบ้านแม่ปาคี
โรงเรียนบ้านขุนแจ๋
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย
ข้อมูลทั่วไปตำบลสันทราย
 
 
ข้อมูลทั่วไปตำบลสันทราย

       ที่ตั้ง ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอพร้าว ห่างจากที่ว่า การอำเภอพร้าว ประมาณ 5 กิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ โดยใช้สันเขาเป็นแนวเขตแดน
ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลป่าไหน่และตำบลเวียง โดยใช้แนวสันเขาและที่นาเป็นแนวเขตแดน
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลบ้านโป่งโดยใช้สันเขาและที่นาเป็นแนวเขตแดน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเชียงดาวโดยใช้สันเขาและที่นาเป็นแนวเขตแดน

ที่ตั้งและการเข้าถึง
      ตำบลสันทรายตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอพร้าวระยะทาง ประมาณ 5 กิโลเมตรโดยอยู่ทางทิศเหนืออของตัวอำเภอพร้าว การเข้าถึงเขตตำบลสันทรายสามารถเข้าได้หลายทิศทางดังนี้
ทิศใต้
จากตำบลเวียงหรือตัวอำเภอตามส้นทางบ้านแม่กอยเข้าสู่ทางทิศใต้ของตำบลผ่นบ้านขามสุ่มป่าเป็นหมู่บ้านแรก สภาพถนนเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติก กว้าง 6 เมตร
จากตำบลเวียงอีกทางหนึ่งแยกจากเส้นทางสาย พร้าว – เชียงดาวเข้าสู่ บ้านต้นโชคเป็นบ้านแรก สภาพถนนเป็นถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ กว้าง 4 เมตร
จากตำบลบ้านโป่งตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1346 พร้าว – ไชยปราการ เข้าสู่ บ้านหนองครกเป็นบ้านแรก สภาพถนนเป็นผิวแอสฟัลท์ติก กว้าง 8 เมตร
จากตำบลบ้านโป่งอีกทางหนึ่งโดยผ่านบ้านดงของตำบลบ้านโป่งเข้าสู่บ้านสันทราย สภาพถนนเป็นผิวแอสฟัลท์ติกสลับกับถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ กว้าง 4 เมตร

ทิศตะวันออก
      จากตำบลป่าไหน่ทั้งสองทางโดยทางแรกจากบ้านสันกลางเข้าสู่ บ้านสันผักฮี้ และทางที่สองจากบ้านตีนธาตุเข้าสู่ บ้าสันฮกฟ้า

ทิศเหนือ
      จากตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการตามทางหลวงหมายเลข 1346 เข้าสู่บ้านแม่ปาคี โดยเส้นทางนี้สามารถเป็นเส้นทางเชื่อมไปสู่ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และจังหวัดเชียงรายต่อไปได้

ทิศตะวันตก
      จากตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาวเข้าสู่บ้านผาแดงโดยสภาพเส้นทางเป็นคันดิน กว้าง ประมาณ 4 เมตรลัดเลาะตามไหล่เขา คาดว่าเป็นเส้นทางเดินเท้าเก่าซึ่งได้รับการปรับปรุงเพื่อการติดต่อสัมพันธ์กันข้องพี่น้องชาวเขา

ภูมิประเทศ เป็นภูเขาที่ราบเชิงเขา อยู่ในชั้นความสูง 439 – 10,342 เมตร ลักษณะพื้นที่ลาดเอียง ทางทิศเหนือมาทิศใต้ ทิศตะวันตกลงทิศตะวันออก ลักษณะเป็นพื้นที่ราบอยู่ทางตอนกลางของตำบลเป็นที่ราบตามแม่น้ำแม่งัด ซึ่งเป็นลำน้ำสายหลักของตำบลและลำน้ำแม่ ภูมิอากาศ ตำบลสันทรายอยู่ในเขตที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ฝนตกฉุกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน และอากาศหนาวและแห้งในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิจะสูงและแห้งในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี

แหล่งน้ำ
แหล่งน้ำตามธรรมชาติ
      มีลำน้ำสำคัญไหลผ่านในตำบลสันทราย คือ น้ำแม่งัด แม่โก๋นและลำห้วยต่าง ๆที่ไหลลงจากภูเขาอีกหลายสาย ซึ่งมีน้ำไหลตลอดปี
น้ำแม่งัด ไหลผ่าน หมู่ 1 ,2,4,10,11 ,13 ใช้ในพื้นที่นาข้าว
น้ำแม่โก๋น ไหลผ่าน หมู่ 4,5,6,7,8,9,11,15 น้ำแม่โก๋นมีอ่างเก็บน้ำแม่โก๋นอยู่ในพื้นที่ของตำบลป่าไหน่ซึ่งอยู่ติดกับตำบลสันทราย มีความจุที่ 239 ล้านลูกบาศก์เมตร
ประชาชน สามารถสูบน้ำเข้าที่นาได้และลำน้ำเหมืองสายย่อยต่าง ๆ เข้าสู่พื้นที่การเกษตรอาจมีฝายทดน้ำหรืออาศัยน้ำฝนทำนาแต่พื้นที่มีไม่มาก
แหล่งน้ำอุปโภคบริโภคราษฎรได้ใช้น้ำจากบ่อน้ำตื้นที่มีอยู่ตามหมู่บ้าน ระบบประปาภายในหมู่บ้าน น้ำฝน น้ำจากลำห้วยที่ไหลผ่านภายในหมู่บ้าน
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ฝาย 5 แห่ง
      บ่อน้ำตื้น 929 แห่ง
      บ่อบาดาล 17 แห่ง
      ประปาหมู่บ้าน 12 แห่ง
      ถังเก็บน้ำฝน 4 แห่ง
      ถังเก็บน้ำ (ฝ.99) 3 แห่ง
      ทำนบแบ่งน้ำ 25 แห่ง
      สระเก็บน้ำ 10 แห่ง
      ประปาภูเขา 4 แห่ง

สภาพทางนิเวศวิทยา
ป่าไม้
      พื้นที่ป่าไม้ในตำบลสันทรายเป็นป่าไม้เบญจพรรณ มีความสมบูรณ์ของป่า 60 % กินพื้นที่ ......ตารางกิโลเมตร โดยมีต้นไม้ส่วนใหญ่ คือ ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้เต็ง และไม้รัง
ลักษณะการการใช้ประโยชน์ที่ดิน
      การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร
การเพาะปลูก เกษตรกรใช้เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ตามด้วยการปลูกพืชฤดูแล้ง เช่น ถั่วเหลือง ข้าวโพดหวาน และมันฝรั่ง ส่วนพื้นที่ลาดไหล่เขาใช้ปลูกไม้ผลต่างๆ เช่นลำไยมะม่วง ลิ้นจี่ และส้มเขียวหวาน

มวลชนที่จัดตั้งขึ้น
      1. ลูกเสือชาวบ้านจำนวน 1 รุ่น 200 คน
      2. ไทยอาสาป้องกันชาติจำนวน 1 รุ่น 200 คน
      3. กองหนุนเพื่อความมั่นคงจำนวน 1 รุ่น 200 คน
      4. อาสาสมัคร อ.ป.พ.ร. ตำบลสันทราย 42 คน

ระบบบริการสาธารณะ
สาธารณูปโภค
      การคมนาคมขนส่ง
การคมนาคมขนส่งสาธารณะโดยรถโดยสารประจำทางสายพร้าว – ไชยปราการ
ซึ่งผ่านผ่านหมู่บ้านต่างๆในตำบลสันทราย ดังนี้
1.บ้านขามสุ่ม
2. บ้านสันปง
3. บ้านหนองปิด
4. บ้านโป่งเย็น
5. บ้านห้วยส้าน
6. บ้านผาแดง
7. บ้านแม่ปาคี
โดยมีรถโดยสารไป กลับจำนวน 2 เที่ยว ต่อวัน

สภาพถนนและการสัญจร
      การสัญจรในพื้นที่ตำบลสันทรายมีถนนในการสัญจรอยู่ สี่ประเภท
      1. ถนนแอสฟัลท์ติก ผิวจราจรกว้าง 8 เมตรคือทางหลวงหมายเลข 1346 เชื่อมอำเภอพร้าวกับอำเภอไชยปราการ ผ่านบ้านหนองครก หมู่ที่ 10,บ้านหนองปิดหมู่ที่ 2 , บ้านโป่งเย็น หมู่ที่ 13 , บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 1 , บ้านผาแดง หมู่ที่ 12 , บ้านแม่ปาคี หมู่ที่ 14 ของตำบลสันทราย ผิวจราจรกว้าง 6 เมตรคืดเส้นทางเชื่อมระหว่าง บ้าน่ทามะเกี๋ยงหมู่ 4 , บ้านทามะเกี๋ยงเหนือ หมู่ 15 บ้านสันฮกฟ้า หมู่ 11 กับน้ำตกห้วยป่าพลู ผิวจราจรกว้าง 4 เมตรกระจายตามเส้นทางเชื่อมหมู่บ้านต่างๆ

      2. ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตรกระจายตามเส้นทางภายในหมู่บ้านต่างในตำบล

      3.ถนนดินลูกรัง

ความกว้างตั้งแต่ 4 เมตร ถึง 6 เมตร เป็นถนนของโครงการนิคมสหกรห์เชื่อมกับพื้นที่ของนิคมสหกรห์       4.ถนนดินเดิม

ผิวจราจรกว้าง 3 - 4 เมตร โดยเฉลี่ย เชื่อมระหว่างพื้นที่การเกษตรต่างๆใช้ในการลำเลียงผลิตผลทางการเกษตร

การสื่อสาร
      การสื่อสารในตำบลสันทรายมีด้วยกัน 2 ชนิด คือ
      1. บริการไปรษณีย์ โดยที่ทำการไปรษณีย์เอกชนประจำตำบลสันทราย ตั้งอยู่ บ้านสันปง หมู่ที่ 5
      2. บริการโทรศัพท์ของบริษัท TOT มีทั้งแบบโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์ตู้สาธารณะจำนวน - จุด
      3. เสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยบริษัท AIS จำกัดมหาชน

ระบบบริการไฟฟ้า
      บริการไฟฟ้าโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพร้าวในทุกหมู่บ้านยกเว้น บ้านห้วยป่าไร่หมู่ที่ 11 ซึ่งใช้ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ระบบประปาหรือน้ำกินน้ำใช้
      ประชาชนในพื้นที่ตำบลสันทรายได้รับบริการด้านน้ำกินน้ำใช้ภายใต้การดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสันทรายซึ่งจัดการบริหารโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ประปาบาดาลใน 13 หมู่บ้าน รวม 12 บ่อ และประปาภูเขาใน 3 หมู่บ้าน รวม 7 แห่ง

สาธารณูปการ
      ด้านการศึกษา
      1. ตำบลสันทรายมีโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการรวม 4 แห่ง โดยแยกเป็น 2 ระดับการศึกษา
เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 3 แห่งได้แก่
      1. โรงเรียนบ้านสันปง
      2. โรงเรียนบ้านหนองปิด
      3. โรงเรียนบ้านแม่ปาคี
เปิดสอนถึงระดับประถมศึกษา 1 แห่ง ได้แก่
      1. โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง
และมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนทั้งหมด 3 แห่งได้แก่
      1 .ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันปง
      2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปิด
      3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ปาคี
      4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผา

ด้านสาธารณสุข
      มีสถานีอนามัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลสันทรายรวม 2 แห่ง คือ สถานีอนามัยบ้านขามสุ่มป่าและสถานีอนามัยบ้านหนองปิด

สถานที่ออกกำลังกายและนันทนาการ
      สนามกีฬา 4 แห่ง
      1. สนามกีฬาประจำตำบลสันทราย ตั้งอยู่ที่ บ้านสันปง หมู่ที่ 5
      2. สนามกีฬาประจำหมู่บ้านหนองปิด ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองปิด หมู่ที่ 2
      3. สนามกีฬาโรงเรียนแม่ปาคี ตั้งอยู่บ้านแม่ปาคี หมู่ที่ 14
      4. สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองปิด ตั้งอยู่ที่บ้านหนองปิด หมู่ที่ 2

ลานกีฬา 7 แห่ง
      1ลานกีฬาบ้านสันผักฮี้ หมู่ที่ 3
      2.ลานกีฬาบ้านท่ามะเกี๋ยง หมู่ที่ 4
      3.ลานกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน บ้านสันปง หมู่ที่ 5
      4.สนามกีฬาเปตอง บ้านสันทราย หมู่ที่ 7
      5.ลานกีฬาบ้านต้นโชค หมู่ที่ 9
      6.ลานกีฬาบ้านห้วยป่าไร่ หมู่ที่ 11
      7.ลานกีฬาโรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยงตั้งอยู่ที่ บ้านท่ามะเกี๋ยง หมูที่ 15

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจในตำบลสันทราย
      1. น้ำพุร้อนบ้านหนองครก หมู่ 10
      2. น้ำตกห้วยป่าพลู หมู่ 11

สุสานในการฌาปณกิจ
      1. สุสานบ้านห้วยส้าน ให้บริการแก่ หมู่ 1
      2. สุสานบ้านหนองปิด ให้บริการแก่ หมู่ 2, หมู่ 10 , หมู่ 13
      3. สุสานบ้านสันผักฮี้ ให้บริการแก่ หมู่ 3
      4. สุสานบ้านท่ามะเกี๋ยง ให้บริการแก่ หมู่ 4 , หมู่ 15
      5. สุสานบ้านสันปง ให้บริการแก่ หมู่ 5
      6. สุสานบ้านขามสุ่ม ให้บริการแก่ หมู่ 6
      7. สุสานบ้านสันทราย ให้บริการแก่ หมู่ 7
      8. สุสานบ้านศรีค้ำ ให้บริการแก่ หมู่ 8 , หมู่ 9

ประเพณีและวัฒนธรรม
การนับถือศาสนา
การนับถือศาสนาในตำบลสันทรายมีเพียงสองศาสนาคือพุทธศาสนาและคริสตศาสนาจึงมีศาสนสถานอยู่ 2 ประเภท คือ วัดและโบสถ์ในแต่ละหมู่บ้านรวมทั้งสถานปฏิบัติธรรม ดังนี้คือ
-. วัดและสถานปฏิบัติธรรม
1. วัดห้วยส้าน ตั้งอยู่ที่หมู่ 1
2. วัดหนองปิด ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2
3. วัดบ่อเต่า ตั้งอยู่ที่หมู่ 3
4. วัดท่ามะเกี๋ยง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 15
5. วัดสันปง ตั้งอยู่ที่หมู่ 5
6. วัดขามสุ่ม ตั้งอยู่ที่หมู่ 6
7. วัดสันทราย ตั้งอยู่ที่หมู่ 7
8. วัดพระธาตุกลางใจเมือง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8
9. วัดหนองครก ตั้งอยู่ที่หมู่ 10
10. สำนักสงฆ์บ้านล่อม ตั้งอยู่ที่หมู่ 14
11. สถานปฏิบัติธรรมดอยนางแล ตั้งอยู่ที่ หมู่ 5
12. สถานปฏิบัติธรรมถ้ำผาแดง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 14

-. โบสถ์ทางคริสต์ศาสนา
1.คริสตจักรบ้านท่ามะเกี๋ยง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4
2. คริสตจักรทวีพร ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7
3. คริสตจักรสันทราย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7
4. คริศตจักรเจริญธรรม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8
5. คริสตจักรโป่งเปา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 14
6.คริสตจักรปางเบาะ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 14
7.คริสตจักรหนองผา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 12

กิจกรรมทางประเพณีที่สำคัญ
-ประเพณีขึ้นพระธาตุ
-การแข่งบอกไฟ
-งานสลากภัต
-งานปอยหลวง

ลักษณะทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทำนาประมาณร้อยละ 44 ของครัวเรือนทั้งหมดทำไร่ประมาณร้อยละ 32 ทำสวนประมาณร้อยละ 15 และเลี้ยงสัตว์ประมาณร้อยละ 9 ประชากรบางครัวเรือนมีการอพยพแรงงานบางส่วนไปทำงานนอกตำบลทั้งเป็นการถาวรและชั่วคราว
เมื่อหมดฤดูทำนาได้ทำให้เกษตรกรเกิดการว่างงานตามฤดูกาลทำให้มีแรงงานรับจ้างทั่วไป เช่น รับจ้างสร้างบ้าน แรงงานรับจ้างในภาคการเกษตรซึ่งแรงงานประเภทนี้เป็นแรงงานรับจ้างชั่วคราวไม่สามารถคำนวณคิดเป็นร้อยละของครัวเรือนทั้งหมดได้
รายได้บุคคล
กลุ่มอิสระทางเศรษฐกิจที่ก่อตั้งโดยประชาชน
หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
ร้านค้าปลีก 32 แห่ง
ปั๊มน้ำมัน(ประเภทหลอดแก้วมือหมุน) 9 แห่ง
โรงสี 7 แห่ง
โรงงานผลิตหนังปองและแคบหมู 2 แห่ง
ร้านซ่อมรถ 3 แห่ง
ร้านเชื่อมเหล็ก 1 แห่ง

 
 
Untitled Document
 
พัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
155 หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 123-039,
ติดต่อ อบต.สันทราย