ส่วนหัว
Untitled Document
Untitled Document
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของตำบล
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือบริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การชำระภาษี
ข้อมูลน่ารู้
แผนที่ อบต.สันทราย
วัดในตำบลสันทราย
หมู่บ้าน
1. บ้านห้วยส้าน
2. บ้านหนองปิด
3. บ้านสันผักฮี้
4. บ้านท่ามะเกี๋ยง
5. บ้านสันปง
6. บ้านขามสุ่ม
7. บ้านสันทราย
8. บ้านศรีค้ำ
9. บ้านต้นโชค
10. บ้านหนองครก
11. บ้านสันฮกฟ้า
11. บ้านแม่ปาคี
11. บ้านโป่งเย็น
11. บ้านผาแดง
15. บ้านท่ามะเกี๋ยงเหนือ
เพื่อนบ้านของเรา
สำนักงานท้องถิ่นพร้าว
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
หน่วยกู้ภัยพร้าววังหิน
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
อบต. แม่แวน
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
โรงเรียนบ้านแม่ปาคี
โรงเรียนบ้านขุนแจ๋
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลสันทราย
 
 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    1.1 จัดฝึกอบรมสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบล
    1.2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพทฤษฎีใหม่ “เศรษฐกิจพอเพียง” แก้ไขปัญหาความยากจน
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
    2.1 ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและเร่งด่วน
    2.2 ปรัปปรุง ซ่อมแซม สิ่งสาธารณูปโภค และสิ่งก่อสร้างต่างๆ
3. ยุทธศาสตร์การด้านการศึกษา
    3.1 เป็นศูนย์กลางการศึกษาการเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่น
    3.2 สนับสนุน ส่งเสริมการขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านสังคม
    4.1 ส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์กลุ่มผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยเอดส์, คนพิการและผู้ด้อยโอกาสต่างๆ
    4.2 ส่งเสริมและรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    4.3 แก้ไขปัญหายาเสพติด เสริมสร้างพลังแผ่นดินต้านยาเสพติด
 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านสาธารณสุข
    5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน
    5.2 ป้องกันควบคุมโรคและส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน
    5.3 ส่งเสริมงานกีฬาและนันทนาการแก่ประชาชน
 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
    6.1 การพัฒนาแหล่งน้ำด้านการเกษตร
    6.2 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
    6.3 การบริหารจัดการแหล่งน้ำให้มีประสิทธิภาพ
 
7. ยุทธศาสตร์การด้านแหล่งท่องเที่ยว
    7.1 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
    7.2 การเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นล้านนา
    8.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
    8.2 ส่งเสริมรัฐพิธี กิจกรรมทางศาสนา
 
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    9.1 ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
    9.2 ป้องกัน รักษา สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
 
10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กร / การบริหาร
    10.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
    10.2 การส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น
    10.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในองค์กร
 
 
 
 
 
 
Untitled Document
 
พัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
155 หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 123-039,
ติดต่อ อบต.สันทราย