ส่วนหัว
Untitled Document
Untitled Document
ข้อมูลองค์กร
ข้อมูลทั่วไปของตำบล
วิสัยทัศน์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือบริการประชาชน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การชำระภาษี
ข้อมูลน่ารู้
แผนที่ อบต.สันทราย
วัดในตำบลสันทราย
หมู่บ้าน
1. บ้านห้วยส้าน
2. บ้านหนองปิด
3. บ้านสันผักฮี้
4. บ้านท่ามะเกี๋ยง
5. บ้านสันปง
6. บ้านขามสุ่ม
7. บ้านสันทราย
8. บ้านศรีค้ำ
9. บ้านต้นโชค
10. บ้านหนองครก
11. บ้านสันฮกฟ้า
11. บ้านแม่ปาคี
11. บ้านโป่งเย็น
11. บ้านผาแดง
15. บ้านท่ามะเกี๋ยงเหนือ
เพื่อนบ้านของเรา
สำนักงานท้องถิ่นพร้าว
สภอ. พร้าว
โรงพยาบาลพร้าว
หน่วยกู้ภัยพร้าววังหิน
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
อบต. แม่แวน
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
โรงเรียนบ้านแม่ปาคี
โรงเรียนบ้านขุนแจ๋
ดอยฝรั่งบังกะโล
บ้านม้าไทย
 
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสันทราย
นายอินแหลง ผิวสุวรรณ์
กำนันตำบลสันทราย หมู่ที่ 7
นายวิเชียร ชัยลูน
ผู้ใหญ่บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 1
นายสุพล ผัดแก้ว
ผู้ใหญ่บ้านหนองปิด หมู่ที่ 2
นายประทีป โสภานะ
ผู้ใหญ่สันผักฮี้ หมู่ที่ 3
นาย...
ผู้ใหญ่บ้านท่ามะเกี๋ยง หมู่ที่ 4
นายสมพล พวงมาลัย
ผู้ใหญ่บ้านสันปง หมู่ที่ 5
นายวัลลภ ฉัตรทอง
ผู้ใหญ่บ้านขามสุ่ม หมู่ที่ 6
นายเรวัตร เดชะภิรมย์พร
ผู้ใหญ่บ้านศรีค้ำ หมู่ที่ 8
นาย...
ผู้ใหญ่บ้านต้นโชค หมู่ที่ 9
นายกวน เชาวน์ทิพวัลย์
ผู้ใหญ่บ้านหนองครก หมู่ที่ 10
นาย...
ผู้ใหญ่บ้านสันฮกฟ้า หมู่ที่ 11
นาย...
ผู้ใหญ่บ้านแม่ปาคี หมู่ที่ 12
นายสุเทพ ใหม่คำ
ผู้ใหญ่บ้านโป่งเย็น หมู่ที่ 13
นาย...
ผู้ใหญ่บ้านผาแดง หมู่ที่ 14
นายสมศักดิ์ โปธิมา
ผู้ใหญ่บ้านท่ามะเกี๋ยงเหนือ หมู่ที่ 15
 
 
Untitled Document
 
พัฒนาโดยศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
155 หมู่ที่ 5 ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 โทรศัพท์/โทรสาร (053) 123-039,
ติดต่อ อบต.สันทราย